Hero

Privacyverklaring

×

Privacyverklaring

Privacyverklaring ZZP-Next Accountants

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn; overeengekomen
  • niet met anderen; zullen delen zonder dat u hiervan kennis heeft
  • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

ZZP-Next Accountants, gevestigd aan de Landjuweel 10 3905 PG Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Boekhouder ZZP | ZZP-Next
Landjuweel 10
3905 PG Veenendaal
0318-742154

G.J. Dreschler is de Functionaris Gegevensbescherming van ZZP-Next Accountants
Hij is te bereiken via info@zzp-next.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZZP-Next Accountants verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij standaard verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens van jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ZZP-Next Accountants verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ZZP-Next Accountants verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1.  Verzenden van onze nieuwsbrief;
    2.    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
    3.    ZZP-Next Accountants verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de WWFT en het verzorgen van de belastingaangiften;
    4.    Het uitvoeren van de overeenkomst die wij zijn aangegaan.

De grondslag van de genoemde punten 1 en 2 betreft toestemming en de grondslag van punt 3 betreft de wettelijke verplichting punt 4 betreft de uitvoering van een overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

ZZP-Next Accountants neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZZP-Next Accountants) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZZP-Next Accountants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen waaraan wij bij de uitoefening van ons beroep gebonden zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

ZZP-Next Accountants deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ZZP-Next Accountants blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ZZP-Next Accountants uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

CategorieNaamDoel
OverheidBelastingdienstVerzorgen belastingaangiftes
SoftwareNextensVerzorgen belastingaangiftes
SoftwareYUKIVerzorgen financiele administraties en aangiftes omzetbelasting
SoftwareInformer onlineVerzorgen financiele administraties en aangiftes omzetbelasting
SoftwareMoneybirdVerzorgen financiele administraties en aangiftes omzetbelasting
SoftwareMoneymonkVerzorgen financiele administraties en aangiftes omzetbelasting
SoftwareSimplicate OnlineCRM Pakket
OverheidKamer van KoophandelDeponeren jaarstukken
ICTXantion ICTICT dienstverlening
ICTMicrosoftOffice 365

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ZZP-Next Accountants gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Tevens maakt ZZP-Next Accountants gebruikt van Google Analytics.

Een overzicht van de cookies die geplaatst worden op zzp-next.nl is te bekijken in onze cookie-policy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZZP-Next Accountants en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zzp-next.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ZZP-Next Accountants wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZZP-Next Accountants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of via info@zzp-next.nl