Hero

Afschrijving

×

Wat is Afschrijving?

Afschrijving verwijst naar het proces waarbij de waarde van een materieel activum in de boekhouding geleidelijk wordt verminderd gedurende zijn levensduur. Deze vermindering van waarde wordt geregistreerd als een kostenpost in de financiële administratie van een bedrijf. Afschrijving reflecteert de erkenning dat activa in waarde verminderen naarmate ze worden gebruikt of na verloop van tijd verouderen.

Er zijn verschillende methoden voor het berekenen van afschrijving, waaronder:

  1. Lineaire afschrijving: Bij deze methode wordt de waardevermindering van het activum gelijkmatig verdeeld over de verwachte levensduur ervan. Het jaarlijkse afschrijvingsbedrag wordt berekend door de oorspronkelijke aanschafwaarde van het activum te delen door het aantal jaren van de verwachte levensduur.
  2. Degressieve afschrijving: Deze methode houdt in dat het afschrijvingsbedrag in de loop van de tijd afneemt. Vaak wordt een vast percentage van de boekwaarde van het activum afgeschreven. Dit betekent dat in de beginjaren hogere afschrijvingskosten worden geregistreerd, die vervolgens afnemen.

Afschrijving heeft meerdere doelen, waaronder:

  1. Matching-principe: Het principe van kostenmatching in de boekhouding houdt in dat de kosten van een activum moeten worden verspreid over de perioden waarin het wordt gebruikt om inkomsten te genereren. Afschrijving helpt om de werkelijke kosten van het gebruik van activa in een bepaalde periode nauwkeurig weer te geven.
  2. Boekhoudkundige nauwkeurigheid: Afschrijving zorgt ervoor dat de boekwaarde van activa in overeenstemming is met hun werkelijke marktwaarde na verloop van tijd.
  3. Belastingaftrek: In veel belastingstelsels kunnen bedrijven afschrijvingskosten gebruiken om hun belastbare inkomsten te verminderen, wat resulteert in lagere belastingverplichtingen.

Afschrijving is vooral relevant voor activa zoals gebouwen, machines, voertuigen en apparatuur. Het is een belangrijk aspect van de financiële verslaglegging en draagt bij aan een nauwkeurige weergave van de financiële prestaties en positie van een bedrijf.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig