Hero

Passiva

×

Wat is Passiva?

Passiva verwijst naar een van de twee belangrijkste categorieën op de balans van een onderneming. De balans is een financieel overzicht dat de financiële positie van een bedrijf op een bepaald moment weergeeft, meestal aan het einde van een boekhoudperiode, zoals een maand, kwartaal of jaar. De twee hoofdcategorieën op de balans zijn activa en passiva.

Passiva vertegenwoordigen de financiële verplichtingen en schulden van een bedrijf op een bepaald moment. Deze verplichtingen kunnen onder meer zijn:

  • Schulden aan crediteuren: Dit zijn bedragen die het bedrijf verschuldigd is aan leveranciers, verkopers of andere partijen voor goederen of diensten die zijn geleverd maar nog niet zijn betaald.
  • Langlopende leningen: Dit zijn leningen die over een lange periode, meestal meer dan een jaar, moeten worden terugbetaald. Dit kunnen leningen zijn bij banken, obligaties die zijn uitgegeven of andere financieringsregelingen op lange termijn.
  • Eigen vermogen: Dit vertegenwoordigt het eigendom van de eigenaren of aandeelhouders in het bedrijf. Het omvat zowel het ingebrachte kapitaal (het oorspronkelijke geld dat door de eigenaren is geïnvesteerd) als de behouden winsten (de winsten die in het bedrijf zijn gehouden en niet als dividend zijn uitgekeerd).
  • Voorzieningen: Dit zijn bedragen die zijn gereserveerd voor verwachte toekomstige verplichtingen, zoals garanties of rechtszaken.
  • Overige verplichtingen: Dit omvat eventuele andere financiële verplichtingen die het bedrijf heeft, zoals niet-betaalde belastingen of uitgestelde inkomsten.

Het totaal van de passiva moet gelijk zijn aan het totaal van de activa op de balans, volgens het boekhoudprincipe van dubbel boekhouden. Dit betekent dat de financiële middelen en eigendommen van het bedrijf (activa) gefinancierd worden door leningen, kapitaalinvesteringen en andere financiële verplichtingen (passiva). De balans biedt een momentopname van de financiële gezondheid en positie van een bedrijf en is een belangrijk hulpmiddel voor beleggers, crediteuren en managers om de financiële situatie van een bedrijf te begrijpen.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig