Hero

Liquiditeitsbegroting

×

Wat is Liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting, ook wel bekend als een cashflow-begroting, is een financieel instrument dat wordt gebruikt om de verwachte inkomsten en uitgaven van een bedrijf of individu op korte termijn te voorspellen. Het doel van een liquiditeitsbegroting is om een overzicht te krijgen van de verwachte geldstromen en om inzicht te krijgen in de liquiditeitspositie van een entiteit gedurende een bepaalde periode, meestal maandelijks of kwartaal.

Een liquiditeitsbegroting bevat meestal de volgende elementen:

  1. Inkomsten: Een lijst van verwachte inkomstenbronnen gedurende de begrotingsperiode, inclusief verkoopopbrengsten, ontvangen betalingen van klanten, rente-inkomsten en andere inkomstenstromen.
  2. Uitgaven: Een overzicht van de te verwachten uitgaven gedurende de begrotingsperiode, waaronder operationele kosten, loonkosten, inkoopkosten, huur, rentebetalingen, belastingen en andere uitgaven.
  3. Investeringen en financiering: Indien van toepassing, kunnen investeringen in activa en externe financieringsstromen, zoals leningen of kapitaalinvesteringen, worden opgenomen in de begroting.
  4. Saldo: De berekening van het verwachte saldo van beschikbare liquide middelen aan het einde van elke begrotingsperiode.
  5. Eventuele bijstellingen: Een liquiditeitsbegroting kan rekening houden met mogelijke variabelen, zoals seizoensgebondenheid, verwachte veranderingen in vraag en aanbod, en externe economische factoren die van invloed kunnen zijn op de cashflow.

Een goed beheerde liquiditeitsbegroting helpt bedrijven om potentiële tekorten of overschotten in de liquide middelen te identificeren, waardoor ze proactief maatregelen kunnen nemen om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Het stelt bedrijven in staat om de timing van betalingen en ontvangsten beter te plannen, te anticiperen op seizoensgebonden fluctuaties en financiële beslissingen te nemen die de financiële gezondheid op korte termijn bevorderen.

Een accurate en goed onderhouden liquiditeitsbegroting is vooral belangrijk voor kleine bedrijven en startende ondernemers, waarbij liquiditeitsproblemen snel tot ernstige operationele en financiële gevolgen kunnen leiden.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig