Hero

Boekhoudkundige balans

×

Wat is een Boekhoudkundige balans?

Een boekhoudkundige balans, vaak gewoon “balans” genoemd, is een financieel overzicht dat de financiële positie van een onderneming op een specifiek moment in de tijd weergeeft. Het hoofddoel van een balans is om de activa, passiva en het eigen vermogen van een bedrijf te tonen en ervoor te zorgen dat deze in evenwicht zijn.

Hier zijn de belangrijkste componenten van een boekhoudkundige balans:

Activa: Dit zijn de financiële middelen en eigendommen van het bedrijf. Activa worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën:

  • Vaste activa: Dit omvat langlopende activa zoals gebouwen, machines, voertuigen en investeringen in andere bedrijven.
  • Vlottende activa: Dit omvat korte termijn activa zoals kasgeld, banktegoeden, voorraden, debiteuren (openstaande facturen van klanten) en andere activa die naar verwachting binnen een jaar kunnen worden omgezet in contant geld.

Passiva: Dit zijn de financiële verplichtingen en schulden van het bedrijf. Passiva worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën:

  • Langlopende passiva: Dit omvat financiële verplichtingen die langer dan een jaar moeten worden afgelost, zoals langlopende leningen en obligaties.
  • Kortlopende passiva: Dit omvat financiële verplichtingen die binnen een jaar moeten worden afgelost, zoals schulden aan leveranciers, kortlopende leningen en openstaande rekeningen.

Eigen vermogen: Dit vertegenwoordigt het eigendom van de eigenaren of aandeelhouders in het bedrijf. Het wordt berekend als het verschil tussen de totale activa en de totale passiva en vertegenwoordigt de nettowaarde van het bedrijf.

De fundamentele boekhoudkundige regel die op een balans wordt toegepast, is dat de totale waarde van de activa altijd gelijk moet zijn aan de totale waarde van de passiva plus het eigen vermogen. Dit weerspiegelt het concept van de boekhoudkundige vergelijking:

Activa = Passiva + Eigen Vermogen

De balans biedt een momentopname van de financiële positie van een bedrijf op een bepaald moment en is een essentieel instrument voor financiële rapportage en analyse. Het stelt belanghebbenden zoals investeerders, crediteuren, managers en regelgevende instanties in staat om de financiële gezondheid van een onderneming te beoordelen en te begrijpen hoe de activa van het bedrijf zijn gefinancierd, zowel door schulden als door eigen vermogen. Samen met de Winst- en Verliesrekening en het Kasstroomoverzicht vormt de balans de jaarrekening van een bedrijf.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig