Hero

Balans

×

Wat is Balans?

Een balans is een financieel overzicht dat de financiële positie van een onderneming op een specifiek moment weergeeft. Het is een van de belangrijkste financiële overzichten in de boekhouding en biedt een momentopname van de activa, passiva en het eigen vermogen van een bedrijf op een bepaalde datum, meestal aan het einde van een boekhoudperiode zoals een maand, kwartaal of jaar.

Een typische balans bestaat uit twee hoofdcategorieën:

Activa: Dit zijn de financiële middelen en eigendommen van het bedrijf. Activa worden opgedeeld in twee subcategorieën:

  • Vaste activa: Dit omvat de langlopende activa van een bedrijf, zoals gebouwen, machines, voertuigen en investeringen in andere bedrijven.
  • Vlottende activa: Dit omvat de korte termijn activa van een bedrijf, zoals kasgeld, banktegoeden, voorraden, debiteuren (openstaande facturen van klanten) en andere activa die naar verwachting binnen een jaar kunnen worden omgezet in contant geld.

Passiva: Dit zijn de financiële verplichtingen en schulden van het bedrijf. Passiva worden ook opgedeeld in twee subcategorieën:

  • Langlopende passiva: Dit omvat financiële verplichtingen die langer dan een jaar moeten worden afgelost, zoals langlopende leningen en obligaties.
  • Kortlopende passiva: Dit omvat financiële verplichtingen die binnen een jaar moeten worden afgelost, zoals schulden aan leveranciers, kortlopende leningen en openstaande rekeningen.

Het eigen vermogen, dat deel uitmaakt van de passiva, vertegenwoordigt het eigendom van de eigenaren of aandeelhouders in het bedrijf. Het wordt vaak weergegeven als het verschil tussen de totale activa en de totale passiva en vertegenwoordigt het eigen vermogen van het bedrijf.

De balans moet altijd in balans zijn, wat betekent dat de totale waarde van de activa gelijk moet zijn aan de totale waarde van de passiva plus het eigen vermogen. Dit weerspiegelt het fundamentele boekhoudprincipe van dubbel boekhouden, wat betekent dat elke financiële transactie een gelijke en tegenovergestelde impact heeft op zowel de activa als de passiva.

De balans biedt waardevolle informatie over de financiële gezondheid van een bedrijf en wordt vaak gebruikt door investeerders, crediteuren, managers en andere belanghebbenden om inzicht te krijgen in de financiële positie van een onderneming. Samen met de Winst- en Verliesrekening en het Kasstroomoverzicht vormt de balans de jaarrekening van een bedrijf.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig